ประวัติ และตราสัญลักษณ์

ประวัติโรงเรียน

ด้วยในปีการศึกษา 2528 โรงเรียนกิ่วลมวิทยาได้จัดทำโครงการเพื่อสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการในการที่จะรณรงค์ให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มากขึ้นประกอบกับเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาจึงได้จัดโครงการหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านทรายทองจำนวน 2ห้องเรียนมีนักเรียนมาเรียน 29 คนโดยใช้คณะครู - อาจารย์ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกิ่วลมวิทยา,โรงเรียนเขลางค์นครและโรงเรียนชุมชนบ้านทรายทองมาทำหน้าที่สอน
จากการที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและเห็นความสำคัญได้ส่งบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อถึง 2 ห้องเรียนโดยมีอาจารย์ศรีสมมารถไชยเนตรประธานสามัญศึกษาจังหวัดได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินปรากฏว่าคุณแสงจันทร์วนชยางค์กูลได้บริจาคที่ดินให้จำนวน39 ไร่2 งาน 80 ตารางวาเป็นที่ดินตั้งอยู่ริมถนนสายลำปาง –เชียงรายระหว่างกิโลเมตรที่618 - 619 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 14 มีนาคม 2529โดยให้ชื่อว่า“โรงเรียนบ้านเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา”
ในระยะเริ่มต้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายศรีสมมารถไชยเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานสามัญศึกษาจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและต่อมาเมื่อวันที่9 มิถุนายน 2529 ได้แต่งตั้งให้นายณัฐพลแสงศรีจันทร์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ต่อมาในวันที่ 13 มิถุนายนพ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเป็นโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ในวันที่ 7 กรกฎาคมพ.ศ. 2546 ได้เข้าสังกัดสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดลำปางเนื่องจากกรมสามัญศึกษายุบลงตามกฎหมาย
วันที่14 ธันวาคมพ.ศ. 2547 ไดัรับการสนับสนุนจากบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการเร่งสู่ฝันเป็นเงิน 3,330,000 บาทวันที8 มีนาคมพ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโดยได้รับเงินสนับสนุนเป็น 2,260,000 บาท
วันที่ 8 มีนาคมพ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์ 52000 สังกัด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ประกายบนยอดพระธาตุ  ใต้ฐานเป็นชื่อย่อโรงเรียน  สช 
หมายถึง  โรงเรียนให้การศึกษาอันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา  แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

คติพจน์

ทันโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ
“ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด”

คำขวัญ


รู้ดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมเป็นผู้นำชุมชน

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า – สีน้ำเงิน
สีฟ้า  หมายถึง  ความกว้างไกลของการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความสามัคคีในหมู่คณะ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกัลปพฤกษ์

อัตลักษณ์

มีน้ำใจ

เอกลักษณ์

เสด็จน่าอยู่

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

 
1 นายประสิทธิ์ เตชะปลูก ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
3 นายจันทร์เทพ ไทยชัยธรรม ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
4 นางบุณฑริก ธรรมสิทธิ์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 นายกิตติ ธรรมวงศ์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายกองทัพ ทองเป้า ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายสถิต ปัญญายืน ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
9 นายมานพ ปัญญายืน ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
10 นายไชยยา สุวรรณหงส์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
11 นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
12 พระครูโสภิตพัฒนานุยุต ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
13 พระครูวิสุทธิ์ศิลปะสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
14 นายประเสริฐ สืบสม ผู้แทนครู กรรมการ
15 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ